Allmänna villkor

Trainics AB är ett Aktiebolag i Sverige som bedriver träningsverksamhet. Den här sidan avser endast kunder till tjänsterna, personlig träning och PT Online, köpta via eller kopplade till www.trainics.se och dylikt. 

Betalningssätt

De betalningsmetoder som tillämpas är faktura med betalning via Stripe eller direkt via Bokio faktura. För betalning mot faktura gäller följande:
–  Betaltiden är 30 dagar efter fakturadatumet.
–  Ingen faktureringsavgift tillkommer under förutsättning att du betalar fakturan i tid.
–  Påminnelseavi på obetald faktura sänds dagen efter förfallodatum. 50 kr påminnelseavgift tillkommer.
–  Förblir fakturan obetald 7 dagar efter påminnelseavi utskickats kan inkassoåtgärd komma att vidtagas.
–  Lagstadgade dröjsmålsräntor tillämpas.
Utöver ovan nämnda tillkommer administrativ fakturakostnad om ett belopp på 10 kr för varje utskickad faktura. Möjlighet att avbetala enligt plan kan komma att gälla vid överenskommelse mellan dig och Trainics AB.

Medicinskt ansvar och friskrivning

Erbjudna tjänster utgör inte medicinsk rådgivning. Medicinska specialisters råd eller behandling gäller alltid i första hand. Begreppet innefattar, men begränsas inte till, läkare, sjukgymnast, naprapat eller dietist. Du ansvarar själv för att kontakta läkare om du är osäker på när du kan eller bör träna igen efter skada eller sjukdom. Trainics AB ansvarar inte för eventuella medicinska problem eller skador till följd av nyttjandet av tjänsterna. Du ansvarar själv för att övningarna som innefattas i tjänsterna utförs med korrekt teknik. Träning sker därav på egen risk, oavsett om den sker på plats eller via PT Online tjänsten eller dylikt.

Användning av tjänsterna

Tjänsterna som tillhandahålls genom Trainics AB får endast användas för privat bruk och därmed inte överlåtas eller nyttjas av annan. Du får inte använda tjänsterna på ett sätt som innebär skada eller olägenhet för Trainics AB. Det är inte tillåtet att sprida eller mångfaldiga tjänstens innehåll genom sociala medier, hemsidor, bloggar, mail eller liknande plattformar. Det är inte heller tillåtet att skriva ut tjänsternas innehåll annat än för personligt bruk.

Du ansvarar själv att mail från Trainics AB inte hamnar i din skräppost.

Garanti och resultat

Trainics aB baserar sina tjänster på beprövade metoder som är vetenskapligt förankrade. Detta är dock ingen garanti i sig för att du kommer att uppnå dina mål eller förväntningar. Du ansvarar själv för att följa inplanerad tränings- och kostplan samt att investera den tid och personligt engagemang som krävs för att tjänsterna skall ge önskat resultat. Var realistisk i dina förväntningar. Observera att Trainics AB bistår dig med verktyg, men att resultatet i slutändan är det din prestation som räknas. Trainics AB kan vidare komma att avråda dig från att nyttja tjänster om dessa inte kan anses vara är till rimlig nytta för dig. Detta gäller även när tjänsterna redan har börjat nyttjas.

Immateriella rättigheter

Allt material på www.trainics.se och i alla webbkurser är immaterialrättsligt skyddat Samtliga immateriella rättigheter med anknytning till www.trainics.se och Trainics AB. Det är inte tillåtet att utan Trainics ABs uttryckliga godkännande kopiera, publicera eller på annat sätt sprida vidare, överföra eller sälja information, programvara, produkter eller tjänster som utgör en del av www.trainics.se eller Trainics AB. Inkräktande i de immateriella rättigheterna kan komma att beivras.

Ändringar

Trainics AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra innehållet på hemsidan utan att meddela eller inhämta ditt godkännande. Trainics AB förbehåller sig ytterligare rätten att ändra dessa villkor. De nya villkoren börjar inte gälla förrän ditt nuvarande avtal löpt ut.

Personuppgifter

Du ansvarar för att de personuppgifter du uppger i kontakt med Trainics AB är korrekta. Genom att beställa en tjänst förbinder du dig därför samtidigt till att lämna korrekta uppgifter. Genom att beställa en tjänst samtycker du till att Trainics AB kan komma att använda dina personuppgifter för att skicka information eller reklam till dig från Trainics AB. Personuppgifterna sprids ej vidare till tredje part. Trainics AB behandlar den information du lämnar med sekretess.

Ångerrätt

Du har rätt att att ångra dig inom 14 dagar från att du beställde tjänsten. Detta gäller förutsatt att du inte har mottagit och/eller nyttjat tjänsten PT Online inom 14 dagar efter beställning. Distanslagen gäller inte vid varor som är specialtillverkade efter konsumentens anvisningar och som har en tydlig personlig prägel, i enlighet med konsumentverkets bestämmelser och stadgar. Har du framfört önskemål om att erhålla tjänsten innan ångerfristen om 14 dagar löpt ut kommer ångerrätten inte att gälla mot bakgrund av undantaget för digitala tjänster som levereras till annat än ett fysiskt medium. Meddelande om utövande av ångerrätten skickas lämpligen via mail till douglas@trainics.se. Eventuell inbetalning betalas tillbaka inom 14 dagar. Utebliven betalning är ej ett uttryck för att du utövar ångerrätten.

Reklamation

Anser du att den tjänst du köpt är behäftad med sådant fel som avses i Konsumenttjänstlagen (1985:716) måste du reklamera felet till Trainics AB inom rimlig tid. Klagande inom två månader anses alltid som rimligt.

Lagval och tvist

Eventuell tvister hänförliga till villkoren eller användningen av tjänsterna skall i första hand försöka lösas i samförstånd mellan parterna. Då parterna inte kan komma överens skall tvisten avgöras av allmänna reklamationsnämnden (ARN) i den mån nämnden är behörig att pröva tvisten. Båda parter äger alltid rätt att begära uppkommen tvist prövad av allmän domstol. Särskilda villkor för tjänsten PT Online.

Hälsodeklaration

Du ansvarar själv för att den information du uppger i hälsodeklarationen är korrekt. Observera att tjänsten PT Online kan vara olämplig för dig med skador, sjukdomar eller ätstörningar. Trainics AB förbehåller sig rätten att neka dig nyttjande av tjänsten på denna grund.

Om du till följd av ditt hälsotillstånd träffar medicinska specialister ansvarar du själv för att diskutera det kost- och träningsupplägg som tjänsten innefattar innan du börjar nyttjandet. Begreppet innefattar, men begränsas inte till, läkare, sjukgymnast, naprapat eller dietist.

Du ansvarar själv för att utnyttja tjänsten. Återbetalning på grund av outnyttjad tjänst är inte möjligt.

Frågor och kontakt

Vi frågor om dessa allmänna villkor, kontakta Douglas Ekermark på douglas@trainics.se.